Regulamin pływalni

Regulamin pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy”

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Pływalnia OSR „Kurdwanów Nowy” jest obiektem zarządzanym przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 6.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z pływalni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, jak również z instrukcjami użytkowania zamontowanych tam urządzeń.
 3. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych, spożywania artykułów żywnościowych na terenie całego obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi, wprowadzania i przebywania zwierząt, wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W przypadku grup zorganizowanych, poza niniejszym regulaminem obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni dla grup zorganizowanych.
 6. Obiekt pływalni jest monitorowany w sposób ciągły.
 7. Wszelka działalność zarobkowa, akwizycyjna i marketingowa na terenie Obiektu, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania i innych zajęć jest zabroniona bez zgody Zarządzającego.
 8. Zakup biletu jest równoważny z akceptacją warunków regulaminu pływalni OSR „Kurdwanów Nowy”.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Przed wejściem na teren hali basenowej użytkownicy zobowiązani są do zmiany, w holu pływalni, obuwia na czyste obuwie plażowe, następnie skorzystania z szatni w holu i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz z obuwiem zewnętrznym.
 2. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim zobowiązane są do jego zmiany na wózek basenowy dla osób niepełnosprawnych – dostępny w szatni głównej.
 3. Wejście w strefę naliczania „czasu” oraz przydziału szafek odbywa się przy użyciu urządzenia elektronicznego (transponder), który otrzymuje się w kasie, po wykupieniu biletu wstępu.
 4. Wyjście z pływalni jest możliwe po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
 5. W szatni basenowej należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie.
 6. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do dokładnego umycia ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących, także po skorzystaniu z WC.
 7. Obuwie plażowe należy pozostawić w strefie szatnie/natryski. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie boso.
 8. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach.
 9. Przed wejściem na halę basenową należy zdezynfekować stopy, przechodząc przez „nogomyjki”. 10. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko.
 10. Korzystających z niecek basenowych i wanien jacuzzi obowiązuje czepek.
 11. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych (pełnoletnich).
 12. Opiekunowie dzieci do lat 10, zobowiązani są do ustawicznego nadzoru i opieki nad dziećmi.
 13. Zabrania się korzystania z pływalni osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających na hali basenowej.
 14. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 15. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z atrakcji znajdujących się na hali basenowej ze szczególną ostrożnością. Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z obiektu przez te osoby.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz ewentualne niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
 17. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać.
 18. Korzystanie z atrakcji pływalni możliwe jest w obecności ratowników od chwili otwarcia hali basenowej do jej zamknięcia.
 19. Na hali basenowej kategorycznie zabrania się: biegania, skoków do wody, popychania innych użytkowników i wrzucania ich do wody, wnoszenia i spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy, wszczynania fałszywych alarmów, pozostawiania dzieci bez opieki, używania przyniesionego sprzętu pływającego (materaców, pontonów, długich płetw).
 20. Zarządzający pływalnią zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia poszczególnych stref hali basenowej. Wyłączona strefa zostanie oznaczona „potykaczem” z opisem „niecka nieczynna” oraz taśmą biało czerwoną lub łańcuchem biało-czerwonym. W tym czasie obowiązuje zakaz korzystania z wyłączonej niecki.
 21. Klienci indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania przeznaczony do osobistego użytku po uprzednim zdezynfekowaniu go i zaakceptowaniu jego stanu czystości przez ratownika.
 22. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody. 24. Wszyscy znajdujący się na terenie hali basenowej muszą podporządkować się nakazom ratownika.
 23. Na hali basenowej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: seria 3-ch krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub innych pracowników pływalni, długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody, krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.

 III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, za jedną godzinę, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Faktury za usługi świadczone przez pływalnię można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych
 3. Czas korzystania z pływalni naliczany jest od momentu zakupienia biletu, do chwili zwrotu urządzenia elektronicznego w kasie przy rozliczeniu (rozliczany czas obejmuje suszenie).
 4. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem użytkownik zobowiązany jest uregulować opłatę zgodnie z cennikiem.
 5. Dzieci do 3 roku życia mogą korzystać z atrakcji pływalni bezpłatnie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody według aktualnie obowiązujących cen rynkowych.
 2. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi wyrządzający szkodę, a w przypadku dzieci – rodzice lub opiekunowie.
 3. Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy; w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
 4. Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
 5. Zarządzający pływalnią nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń zamontowanych na pływalni.

 

Dyrektor KSOS