Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie

Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Składanie wniosków:
Wnioski (według wzoru) należy składać od 5 do 30 lipca br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:
• kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

Kryteria kwalifikacji:
• zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
• posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub inny uprawniony do tego organ,
• dochód nie przekraczający 1350 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1800 zł netto.