Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedziba: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6
Inspektora Ochrony Danych, kontakt – iod@ksos.pl

2. Dane osobowe pozyskiwane są przez KSOS w celu:
a) Realizacji zadań ustawowych, określonych w prawie oświatowym.
b) Zapewnienia realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i sportowych w placówce.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Prawo Oświatowe wraz z powiązanymi innymi ustawami i Rozporządzeniami w związku z art. 6. 1 lit. c oraz lit. d RODO.
To znaczy; Wypełnienia obowiązku prawnego oraz zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. W sytuacji przetwarzania danych nieobjętych katalogiem danych określonym w polskim porządku prawnym np. wizerunek, dane będą przetwarzane na podstawie Państwa indywidualnej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a. RODO.
Informujemy, że maja Państwo prawo:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( dot. pkt. 4)
c) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z własną szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych w odniesieniu do punkt 2.
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
e) Odbiorcą danych osobowych są:
– podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
– podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia.
f) Podanie danych osobowych:
– jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w odniesieniu do celów – pkt. 2
– ma charakter dobrowolny w odniesieniu do pkt. 4.
h) Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Państwa danych osobowych.

Do pobrania:

Adobe Acrobat - wielkość pliku: 195 KB
Adobe Acrobat - wielkość pliku: 200 KB
Adobe Acrobat - wielkość pliku: 35 KB
Adobe Acrobat - wielkość pliku: 546 KB