box-plywanie-3

Pływalnia składa się z:

  • basenu sportowego o głębokości 1,2 – 1,8 m i wymiarach 12,5 x 25 m, podzielonego na 6 torów
  • niecki rekreacyjnej o zróżnicowanym kształcie i głębokości, która posiada dysze do masażu podwodnego i pionowego, kaskadę wodną oraz 2 jacuzzi
  • zjeżdżalni dla dzieci młodszych

Pływalnia przystosowana jest do prowadzenia różnego rodzaju zajęć:

  • nauki i doskonalenia pływania
  • pływania korekcyjnego
  • pływania sportowego i rekreacyjnego
  • hydroterapii
  • pływania dla niepełnosprawnych
Nowoczesny system technologiczny uzdatniania wody zapewnia wodę w „nieckach” basenowych odpowiedniej jakości, kontrolowanej przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Kompleks szatniowo – sanitarny posiada nowoczesny system natrysków i szafek sterowanych elektronicznie a zainstalowany monitoring gwarantuje bezpieczeństwo korzystającym. Obiekt nasz posiada elektroniczny system obsługi klienta zapewniający ciągłość pracy bez ustalania sztywnych godzin wejść na basen.

Godziny otwarcia

Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy” 

Basen sportowy

Blok poranny Blok popołudniowy
Pon 6:30 - 8:00 19:30 - 21:45
Wt 6:30 - 7:15 20:15 - 21:45
Śr 6:30 - 8:00 19:30 - 21:45
Czw 6:30 - 8:00 21:00 - 21:45
Pt 6:30 - 8:00 19:30 - 21:45
Sob 12:00 - 21:45
Nd 9:00 - 12:00 12:00 - 21:45

WEJŚCIA W RAMACH WOLNYCH TORÓW!
Wyjście z wody 15 minut przed zamknięciem!

Basen rekreacyjny

BLOK POPOŁUDNIOWY
Pon 15.45 - 16.30
18.45 - 21.45
Wt 15.45 - 16.30
17.15 - 18.00
19.30 - 21.45
Śr 15.45 - 21.45
Czw 18.45 - 21.45
Pt 15.45 - 17.15
18.00 - 21.45
Sb 12.00 - 21.45
Nd 9.00 - 21.45

REGULAMIN PŁYWALNI Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy”

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Pływalnia OSR „Kurdwanów Nowy” jest obiektem zarządzanym przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 6.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z pływalni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, jak również z instrukcjami użytkowania zamontowanych tam urządzeń.
3. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych, spożywania artykułów żywnościowych na terenie całego obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi, wprowadzania i przebywania zwierząt, wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
5. W przypadku grup zorganizowanych, poza niniejszym regulaminem obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni dla grup zorganizowanych.
6. Obiekt pływalni jest monitorowany w sposób ciągły.
7. Wszelka działalność zarobkowa, akwizycyjna i marketingowa na terenie Obiektu, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania i innych zajęć jest zabroniona bez zgody Zarządzającego.
8. Zakup biletu jest równoważny z akceptacją warunków regulaminu pływalni OSR „Kurdwanów Nowy”.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
1. Przed wejściem na teren hali basenowej użytkownicy zobowiązani są do zmiany, w holu pływalni, obuwia na czyste obuwie plażowe, następnie skorzystania z szatni w holu i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz z obuwiem zewnętrznym.
2. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim zobowiązane są do jego zmiany na wózek basenowy dla osób niepełnosprawnych – dostępny w szatni głównej.
3. Wejście w strefę naliczania „czasu” oraz przydziału szafek odbywa się przy użyciu urządzenia elektronicznego (transponder), który otrzymuje się w kasie, po wykupieniu biletu wstępu.
4. Wyjście z pływalni jest możliwe po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
5. W szatni basenowej należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie.
6. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do dokładnego umycia ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących, także po skorzystaniu z WC.
7. Obuwie plażowe należy pozostawić w strefie szatnie/natryski. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie boso.
8. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach.
9. Przed wejściem na halę basenową należy zdezynfekować stopy, przechodząc przez „nogomyjki”. 10. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko.
11. Korzystających z niecek basenowych i wanien jacuzzi obowiązuje czepek.
12. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych (pełnoletnich).
13. Opiekunowie dzieci do lat 10, zobowiązani są do ustawicznego nadzoru i opieki nad dziećmi.
14. Zabrania się korzystania z pływalni osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających na hali basenowej.
15. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
16. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z atrakcji znajdujących się na hali basenowej ze szczególną ostrożnością. Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z obiektu przez te osoby.
17. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz ewentualne niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
18. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać.
19. Korzystanie z atrakcji pływalni możliwe jest w obecności ratowników od chwili otwarcia hali basenowej do jej zamknięcia.
20. Na hali basenowej kategorycznie zabrania się: biegania, skoków do wody, popychania innych użytkowników i wrzucania ich do wody, wnoszenia i spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy, wszczynania fałszywych alarmów, pozostawiania dzieci bez opieki, używania przyniesionego sprzętu pływającego (materaców, pontonów, długich płetw).
21. Zarządzający pływalnią zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia poszczególnych stref hali basenowej. Wyłączona strefa zostanie oznaczona „potykaczem” z opisem „niecka nieczynna” oraz taśmą biało czerwoną lub łańcuchem biało-czerwonym. W tym czasie obowiązuje zakaz korzystania z wyłączonej niecki.
22. Klienci indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania przeznaczony do osobistego użytku po uprzednim zdezynfekowaniu go i zaakceptowaniu jego stanu czystości przez ratownika.
23. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody. 24. Wszyscy znajdujący się na terenie hali basenowej muszą podporządkować się nakazom ratownika.
25. Na hali basenowej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: seria 3-ch krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub innych pracowników pływalni, długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody, krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.

III. ODPŁATNOŚĆ
1. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, za jedną godzinę, według cennika i nie podlega zwrotowi.
2. Faktury za usługi świadczone przez pływalnię można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych
3. Czas korzystania z pływalni naliczany jest od momentu zakupienia biletu, do chwili zwrotu urządzenia elektronicznego w kasie przy rozliczeniu (rozliczany czas obejmuje suszenie).
4. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem użytkownik zobowiązany jest uregulować opłatę zgodnie z cennikiem.
5. Dzieci do 3 roku życia mogą korzystać z atrakcji pływalni bezpłatnie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody według aktualnie obowiązujących cen rynkowych.
2. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi wyrządzający szkodę, a w przypadku dzieci – rodzice lub opiekunowie.
3. Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy; w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
4. Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
5. Zarządzający pływalnią nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń zamontowanych na pływalni.

Dyrektor KSOS

REGULAMIN MULTIKARNETU KN
W OŚRODKU SPORTOWO REKREACYJNYM KURDWANÓW NOWY

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. „MULTIKARNET KN” to karnet abonamentowy. Posiada określoną wartość wyrażoną w złotych. „MULTIKARNETEM KN” można regulować należności za bilety
z cennika indywidualnego.
2. MULTIKARNET KN jest produktem promocyjnym. Nie można nim regulować należności za inne bilety promocyjne (w tym za bilety promocyjne Krakowskiej Karty Rodzinnej).
3. MULTIKARNET KN jest karnetem na okaziciela. Posiadacz karnetu ma takie same prawa jak nabywca karnetu.
4. Z MULTIKARNETU KN może skorzystać dowolna ilość osób – do wysokości środków zgromadzonych na karnecie.

WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Sprzedaż karnetów abonamentowych odbywa się w godzinach wejść indywidualnych, zgodnie z aktualnym cennikiem.

ZASADY KORZYSTANIA
1. Okres ważności MULTIKARNETU KN wynosi 3 miesiące od daty zakupu karnetu.
2. Po upływie okresu ważności karnetu, niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia jej na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem doładowania MULTIKARNETU KN w okresie jego ważności.
3. Doładowanie karnetu możliwe jest o kwoty wynikające z cennika karnetów.
4. Aby skorzystać z MULTIKARNETU KN posiadacz karnetu winien zgłosić kasjerowi, że zakup usługi realizowany jest z karnetu.
5. Regulowanie płatności odbywa się poprzez pomniejszenie wartości karnetu o kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanych usług.
6. W przypadku braku środków na karnecie abonamentowym, posiadacz karnetu zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w gotówce lub kartą płatniczą.
7. Korzystanie z karnetu możliwe jest w dniach i godzinach wejść indywidualnych obowiązujących w OSR Kurdwanów Nowy.
8. Korzystający z MULTIKARNETU KN zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w OSR Kurdwanów Nowy.
9. Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu karnetów abonamentowych.

Proponujemy

  • dla klientów indywidualnych pływanie i rekreację w ramach karnetów oraz wejść indywidualnych
PŁYWALNIA
Dysponujemy niecką sportową o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości od 1,2 m do 1,8 m.
6 torów

Wejścia indywidualne

Karnety Cena brutto (w tym 8% VAT)
Multikarnet KN o wartości 190 zł  150 zł
Multikarnet KN o wartości 135 zł  100 zł
Karnet grota solna – 12 wejść  200 zł

Cennik

Obowiązuje od 1 lipca 2024

Pływalnia Cena brutto (w tym 8% VAT)

60 min / 120 min *

Bilet poranny (do godz. 8.00)  19 zł / x
Bilet normalny  25 zł /  40 zł
Bilet ulgowy  21 zł / 33 zł
Dziecko do 3 roku życia  bezpłatnie
Krakowska Karta Rodzinna 3+
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Bilet normalny
 12,50 zł / x
Krakowska Karta Rodzinna 3+
Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem
Bilet ulgowy
 10,50 zł / x
Bilet Rodzinny ( 2+1) 55 zł / 100 zł
Bilet Rodzinny ( 2+2) 60 zł / 110 zł
Bilet Rodzinny ( 2+3) 75 zł / 125 zł

* czas liczony po odebraniu zegarka w kasie do chwili zwrotu do kasy.

Akcja Lato / Zima

 Akcja lato / Zima – Zajęcia grupowe  Cena brutto (w tym 8% VAT)
 Blok zajęć sportowych ( basen / grota solna / sala gimnastyczna )  40 zł / dzień

OBSŁUGUJEMY KARTY PARTNERSKIE

Wejścia odbywają się zgodnie z harmonogramem wejść rekreacyjnych.

Nasze obiekty:

slider-6
Pływalnia
slider--grota
Grota solna
slider--sauna
Sauna

Obiekt jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych